Polityka prywatności i plików cookies

Jeżeli czytasz ten tekst, to znaczy, że prywatność jest dla Ciebie ważna. I super, bo dla nas także! Nie chodzi nam tylko o to, że nie czytamy Twojej poczty i szyfrujemy kopie zapasowe, ale o znacznie więcej. Zapoznaj się z poniższymi, prawniczymi zapisami, które stanowią politykę prywatności i plików cookies.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych są Kamil Porembiński i Adam Mirowski, tj. wspólnicy spółki cywilnej Thecamels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski z siedzibą przy ulicy Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, posiadającą numer NIP: 728-266-32-34 oraz numer REGON: 100-377-635 zwanym dalej Administratorem lub Thecamels.
 2. Niniejsza polityka dotyczy serwisu i usług na nim dostępnych, funkcjonującego pod adresem www.thecamels.org zwany dalej Serwisem.
 3. Thecamels jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie i w związku z usługami za jego pośrednictwem świadczonymi.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). 
 5. Thecamels oświadcza, iż wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 7. Administrator nie powołał inspektora danych osobowych.
 8. Adres kontaktowy Administratora to info@thecamels.org

Cel i zakres przetwarzania

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Realizacja zamówionych Usług i obsługi klienta;
  2. Prezentacja oferty lub informacji
  3. Obsługa zapytań przez formularz;
  4. Prowadzenie newslettera;
  5. Prowadzenie programu poleceń;
 2. Serwis wykorzystuje następujące dane osobowe Klientów:
  1. podczas rejestracji i zakładania Konta, wymagamy podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania. W przypadku działalności gospodarczej dodatkowo zbieramy  NIP, nazwa firmy;
  2. podczas dokonywania płatności wymagamy podania: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres zamieszkania lub siedziby firmy; adres e-mail;
  3. podczas korzystania z naszych usług zbieramy: adres IP; dane identyfikacyjne przeglądarki oraz  typ systemu operacyjnego;
 3. W stosunku do Klientów mogą być podejmowane czynności polegające na profilowaniu w celu możliwie najlepszej jakości świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 4. Przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane i jaki wymagany jest przez przepisy prawa (np. o rachunkowości). Staramy się jednak minimalizować zakres przetwarzania tam, gdzie jest to możliwe, po zakończeniu świadczenia usług.

Podstawa prawna przetwarzania i źródła danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda podmiotu danych, w przypadku: prowadzenie kontaktu lub wysyłki newslettera; udziału w programie partnerskim; marketingu usług podmiotów trzecich;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie czynności niezbędnych w celu zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora: prezentacja oferty i informacji, marketing Serwisu, rozwiązywanie sporów.
 2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. dobrowolnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub późniejszej edycji swoich danych przez https://panel.thecamels.org;
  2. dobrowolnego ich przesłania na adres mailowy info@thecamels.org, lub inną drogą elektroniczną, w celu założenia przez Thecamels, konta na rzecz Klienta lub skontaktowania się;
  3. przekazania ich od jednego z partnerów z którym Thecamels współpracuje;

Jeżeli dane Klienta zostały uzyskane w wyniku ich przekazania od partnera z którym współpracuje Thecamels, Klient otrzyma od Thecamels dokładną informację od kogo i jakie dane uzyskał.

Prawa klienta

 1. Klient ma prawo do: 
  1. wglądu do swoich danych osobowych;
  2. modyfikacji swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. przeniesienia danych osobowych;
 2. Klient aby skorzystać z powyższego praw powinien:
  1. Jeżeli posiada Konta w Serwisie:
   1. Zalogować się na swoje konto;
   2. prawo do wglądu i modyfikacji może zrealizować poprzez zapoznanie się i edycję informacji w zakładce Moje dane;
   3. W pozostałych przypadkach prosimy o złożenie zgłoszenia w dziale BOK z odpowiednią prośbą;
  2. Jeżeli nie posiada Konta w Serwisie konieczny jest bezpośredni kontakt mailowy na adres info@thecamels.org.
 3. Zgłoszenie przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych lub ich usunięcie czy ograniczenie, może być niemożliwe do zrealizowania w czasie aktywnej realizacji Usługi lub mieć wpływ na świadczone Usługi na rzecz klienta, i skutkować uniemożliwieniem lub niemożliwością ich dalszej realizacji.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych.
 5. Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.
 6. Składając wniosek o realizację swojego prawa prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania) oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości.
 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

Transfer danych

 1. Thecamels w celu świadczenia niektórych Usług na rzecz Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta do swoich Partnerów w celu realizacji zamówienia (np. odpowiedni rejestr domen, ośrodek certyfikujący).
 2. Wszystkie podmioty, którym Thecamels powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 3. Dane Osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w krajach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub krajach trzecich wyłącznie w momencie gdy spełniają one wymogi RODO. 
 4. Lista odbiorców znajduję się na stronie https://thecamels.org/pl/regulamin pod nazwą „Podmioty współpracujące”.

Pliki Cookie

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z danej strony.
 2. Thecamels stosuje dwa rodzaje plików cookies: 
  1. „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies). – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. Ciasteczka na stronie thecamels.org: 
  1. mogą mieć wpływ na jej funkcjonalność (w szczególności program partnerski, komentarze); 
  2. nie są wymagane do jej poprawnego wyświetlania; 
  3. wykorzystywane jest ciasteczko Facebooka, służące do identyfikacji rozmowy przez Chat, który jest udostępniony na stronie;
 4. Ciasteczka na stronie panel.thecamels.org są wymagane, gdyż:
  1. przechowują one informację o zalogowanym użytkowniku; 
  2. przekazują informację o identyfikatorze programu partnerskiego; zapisują stan, preferencje ustawień strony i czas sesji użytkownika; 
  3. służą do identyfikacji koszyka zakupowego klienta;
 5. Na wszystkich stronach Thecamels wykorzystywane są ciasteczka Google Analytics. Thecamels dzięki nim jest w stanie analizować w sposób anonimowy ruch użytkowników, w celu udoskonalania stron. Thecamels nie ma wpływu na to jakie informację są zapisywane w ciasteczkach Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
 6. Klient może zrezygnować z plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, lecz może to mieć negatywny wpływ na funkcjonalności niezbędne do prawidłowego działania stron Thecamels.