• +48 530 88 77 99
 • info@thecamels.org

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług przez The Camels S.C. Kamil Porembiński, Adam Mirowski, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18 NIP: 728-266-32-34 REGON: 100377635, zwanym dalej Usługodawcą lub The Camels
 2. The Camels świadczy usługi z zakresu:
  1. hostingu
  2. dzierżawy serwerów dedykowanych/VPS
  3. rejestracji i utrzymania domen
  4. utrzymanie plików w chmurze
  5. rejestracji i utrzymania certyfikatów SSL
 3. Z usług The Camels mogą korzystać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych mogą korzystać z usług świadczonych przez The Camels wyłącznie po uprzednim otrzymaniu i przesłaniu na adres korespondencyjny Usługodawcy stosownej zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, następującym zwrotom pisanym dużą literą przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient, Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która pozytywnie przeszła proces aktywacji Konta i ma dostęp do wybranej Usługi świadczonej przez The Camels; Klientem jest również konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Serwer Usługi – serwer wraz z oprogramowaniem, za pomocą którego świadczone są Usługi;
  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez The Camels;
  4. Infrastruktura – wszelkie urządzenia tworzące infrastrukturę Serwera Usługi (np. huby, switche, routery, loadbalancery, połączenia sieciowe, systemy zasilania Serwera Usługi, dyski twarde i inne);
  5. Usługa współdzielenia plików w chmurze – Usługa świadczona przez The Camels polegająca na synchronizowaniu i archiwizowaniu Danych przesłanych przez Klienta do chmury internetowej obsługiwanej przez Usługodawcę.
  6. Usługa hostingowa – usługa wykonywana na rzecz Klienta, polegająca na umożliwieniu Klientowi zamieszczenia w sieci Internet własnej strony internetowej na warunkach określonych przez Usługodawcę i zaakceptowanych przez Klienta;
  7. Formularz rejestracji/zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej The Camels, pozwalający na rejestrację Klienta i utworzenie Konta oraz złożenie zamówienia przez Klienta;
  8. Konto – indywidualne Konto Klienta dostępne za pomocą strony internetowej Usługodawcy, dostępne wyłącznie dla Klienta po wprowadzeniu indywidualnego Loginu i hasła Klienta;
  9. Aplikacja – oprogramowanie na system operacyjny Windows, Mac OS X, dystrybucje linuksowe, iPhone oraz Android, które umożliwia synchronizację Danych Użytkowników pomiędzy urządzeniem, na którym działa Aplikacja a Serwerem Usługi współdzielenia plików w chmurze;
  10. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące adres poczty elektronicznej Klienta, umożliwiające dostęp do Konta lub Usługi;
  11. Hasło – indywidualny ciąg znaków ustalony przez Klienta, zabezpieczający dostęp do Konta lub Usługi;
  12. Dane – pliki graficzne, muzyczne, dokumenty, filmy oraz inne pliki, które mogą być przechowywane przez Klienta w ramach Usługi współdzielenia plików w chmurze;
  13. Awaria – chwilowa niemożność działania Infrastruktury, lub Serwera Usługi skutkująca przerwą w dostawie Usługi trwającą dłużej niż 15 minut;
  14. Serwer dedykowany – serwer wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem przeznaczony przez Usługodawcę do świadczenia na rzecz Klienta (przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą) Usługi hostingowej;
  15. Serwer VPS – części funkcjonalnie i logicznie połączone, wydzielone z zasobów sprzętowych serwera, określonych w czasie składania zamówienia przez klienta, wraz z oprogramowaniem przeznaczony przez Usługodawcę do świadczenia na rzecz Klienta (przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą) Usługi hostingowej;
  16. Domena lub Nazwa internetowa – ciąg znaków alfanumerycznych, z możliwością wystąpienia znaku „-”, będąca unikalna w Internecie;
  17. Limit – ograniczenie na parametry Usługi, które są wskazane w jej specyfikacji;
  18. Aktywacja Usługi – potwierdzenie drogą mailową przez Usługodawcę uruchomienia wybranej i zamówionej w Formularzu zamówienia Usługi na rzecz Klienta;
  19. Opłata abonamentowa – opłata wnoszona przez Klienta za wybraną przez Klienta Usługę, której wysokość określona została w umowej zawartej z Klientem; Opłata abonamentowa nie dotyczy kosztów ponoszonych przez Klienta związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, w tym opłat telekomunikacyjnych; bankowych, pocztowych, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usługi.
  20. Okres abonamentowy – przedział czasowy, w których Klient zobowiązany jest do zapłaty z góry wynagrodzenia na rzecz The Camels na warunkach ustalonych w umowie; Okres abonamentowy ulega zakończeniu w przypadku nie wniesienia przez Abonenta Opłaty abonamentowej za wykonywane przez Usługodawcę usługi;
  21. Polityka prywatności – przyjęte przez Usługodawcę a zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zasady i zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów;
  22. Polityka bezpieczeństwa – przyjęte przez Usługodawcę, a zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasady dotyczące wdrożonych przez Usługodawcę środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych Klientów;
 5. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie w sposób, i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w treści, formie i sposobie działania Serwera Usługi ani wykorzystywać go w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie.
 6. Jeżeli Klient zawarł uprzednio umowę z The Camels, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują postanowienia umowy, której Regulamin stanowi integralną część.

II. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient, korzystając z Usług, zobowiązany jest do działania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową oraz Regulaminem.
 2. Klient nie może korzystać z Usług w sposób naruszający dobre obyczaje, prawa osób trzecich lub interes The Camels.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych Klienta, w szczególności adresu do doręczeń oraz adresu poczty elektronicznej Klienta, Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych na swoim Koncie
 4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta oprogramowania co najmniej przeglądarki internetowej w najnowsze wersji wraz z uaktualnionym system operacyjnym. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi wynikające z niewdrożenia przez Klienta odpowiednich środków technicznych lub oprogramowania.
 5. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi, Klient zobowiązany jest do założenia Konta poprzez Formularz rejestracji. Podanie danych osobowych w Formularzu rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpoczęcia świadczenia Usługi przez The Camels. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. The Camels zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości danych osobowych podanych przez Klienta. Przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Po pomyślnym przejściu rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji, potwierdzoną Aktywacją Usługi, Klient uzyskuje dostęp do Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim.
 7. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwera Usług wyłącznie na własny użytek.
 8. Klient oświadcza, iż wygenerowane dla niego Login i Hasło będą wykorzystywane wyłącznie przez niego, oraz iż zapewni ochronę dostępu do Konta/Serwera dedykowanego przed osobami nieuprawnionymi. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezachowania przez Klienta środków ochrony i bezpieczeństwa Konta/Serwera dedykowanego przed osobami nieuprawnionymi.
 9. Klient oświadcza, iż posiada wdrożone środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Konta/Serwera dedykowanego oraz dostępu do niego, w tym poprzez odpowiednie programy antywirusowe.
 10. Klient zobowiązuje się poinformować The Camels o każdym nieuprawnionym dostępie do Konta lub Serwera dedykowanego/VPS, w tym poprzez próby żądania dostępu do Hasła przez osoby trzecie, oraz o każdej próbie zalogowania się do Konta lub korzystania z Serwera dedykowanego przez osoby nieuprawnione. The Camels oświadcza, iż nigdy nie żąda od Klientów ujawnienia Hasła, wobec czego wszelkie próby jego uzyskania przez podmioty trzecie powinny być niezwłocznie zgłaszane.
 11. Klient zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na swoim Serwerze dedykowanym lub VPS we własnym zakresie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych umieszczonych na Serwerze Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania Konta oraz nieotrzymania adresowanej do Klienta poczty elektronicznej.
 12. Zakazane jest korzystanie z Konta lub Serwera dedykowanego/VPS w sposób sprzeczny z prawem, w tym z prawem autorskim, dobrymi obyczajami, Umową i Regulaminem. Klient nie może korzystać z Serwera Usług w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interes Usługodawcy. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za sposób użytkowania Serwera Usług oraz Serwera dedykowanego przez Klienta, w tym za działanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treści udostępniane i przechowywane przy wykorzystaniu Serwera Usług.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego odłączania dostępu do Usługi świadczonej na rzecz Klienta, o ile taką konieczność powodują względy niezależne od Usługodawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia Awarii;
  2. zawieszenia lub zablokowania Konta i zaprzestania świadczenia Usługi, jeżeli Klient wykorzystuje Serwer do działania sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, Umową lub dobrymi obyczajami;
  3. zawieszenia lub zablokowania Konta i zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli działanie Klienta narusza prawa osób trzecich lub interes Usługodawcy;
  4. zawieszenia świadczenia Usług, jeżeli Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy, w tym Opłatą abonamentowej;
  5. zablokowania Konta na Serwerze w przypadku przekroczenia Limitu transferu;
  6. zawieszenia świadczenia Usług w przypadku rozsyłania spamu z Konta Klienta;
  7. zawieszenie świadczenia Usług w przypadku wykrycia niepowołanego kodu (trojany, php shelle, wirusy i inne oprogramowanie negatywnie wpływające na działanie serwera lub osób trzecich) na Koncie Klienta;
  8. umieszczenia firmy i znaku towarowego Klienta i adresu jego strony internetowej na liście referencyjnej Usługodawcy, o ile Klient nie wyraził sprzeciwu;
  9. wyboru podmiotów, z którymi będzie współpracował przy świadczeniu Usług.
  10. usunięcia lub zawieszenia Usługi, jeżeli Konto jest wykorzystywane w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem, a także jeżeli korzystanie z Konta narusza dobra osobiste osób trzecich lub Interes The Camels; w przypadku zawieszenia Konta z w/w przyczyn, The Camels niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie zawieszenia Konta oraz wezwie do złożenia wyjaśnień. Klient składa wyjaśnienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, od daty jej otrzymania na wskazanym w czasie rejestracji przez Klienta adresie mailowym. Jeżeli wyjaśnienia Klienta okażą się wystarczające, The Camels odblokuje dostęp do Konta;
  11. usunięcia lub zawieszenia Usługi, w przypadku gdy Klient wykorzystuje Konto w sposób, który prowadzi do trwałych zakłóceń pracy i stabilności Serwera Usługi; w przypadku zawieszenia Konta z w/w przyczyn, The Camels niezwłocznie poinformuje Klienta o przyczynie zawieszenia Konta oraz wezwie do złożenia wyjaśnień. Klient składa wyjaśnienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o zawieszeniu Konta. Jeżeli wyjaśnienia Klienta okażą się wystarczające, The Camels odblokuje dostęp do Konta;
  12. zablokowania Usługi i uniemożliwienia mu korzystania z niej, w przypadku zalegania przez Klienta z Opłatą Abonamentową.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego użytkowania Konta lub Serwera dedykowanego/VPS, w szczególności umożliwienia dostępu do Konta lub Serwera dedykowanego/VPS osobie trzeciej (np. poprzez niezapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających służyć zabezpieczeniu Konta przed dostępem osób nieuprawnionych, udostępnienie Hasła osobom trzecim, złamanie Hasła, umieszczenie przez Klienta skryptu na Serwerze, który zawiera błędy i luki pozwalające na swobodny dostęp do Konta itp.)
  2. podania nieprawdziwych danych osobowych w Formularzu rejestracji lub braku ich aktualizacji;
  3. niewdrożenia przez Klienta odpowiednich środków technicznych lub oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego działania Usługi;
  4. zaprzestania świadczenia Usługi w wyniku zgłoszenia przez osoby trzecie naruszenia ich praw przez Klienta;
  5. roszczeń osoby trzeciej względem Danych lub Domeny, ich nazwy, treści lub zawartości;
  6. Awarii Usługi.
 3. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeśli jest to spowodowanie działaniem siły wyższej lub działaniem/zaniechaniem osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność The Camels ograniczona jest do wysokości miesięcznej Opłaty abonamentowej. The Camels ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi z wyłącznej winy umyślnej The Camels. Odpowiedzialność The Camels nie obejmuje utraconych korzyści.
 5. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Konta lub Domeny wskutek działania lub zaniechania Klienta, w szczególności za wykorzystywanie Serwera Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umową, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interes The Camels.
 6. The Camels oświadcza, iż udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego dla celów Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter przechowywanych w nim przez Klienta danych.
 7. The Camels zastrzega, iż każda usługa jest ograniczona właściwym dla danej Usługi limitem usług, określonym w umowie zawartej między Klientem a Usługodawcą./potwierdzeniu zamówienia.

III. WSPARCIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca zapewnia, że w przypadku otrzymania drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 530 88 77 99 od Abonenta stosownej informacji o Awarii, w ciągu 60 minut zweryfikuje uzyskaną informację.
 2. Usługodawca w momencie potwierdzenia Awarii ma 240 min na naprawę, licząc od momentu zgłoszenia Awarii przez Abonenta.
 3. Jeżeli usuniecie Awarii nie jest możliwe w ciągu 240 min od momentu jej zgłoszenia, Usługodawca zobowiązuje się przedstawić diagnozę oraz harmonogramu działań zmierzających do usunięcia Awarii, lub harmonogramu uruchomienia rozwiązań zastępczych.
 4. Usunięcie Awarii zostanie niezwłocznie zgłoszone przez The Camels Klientowi, który dokonał zgłoszenia Awarii.
 5. Usuwanie Awarii nie jest warunkowane zgłaszaniem ich przez Abonenta, tj. będą one usuwane także z własnej inicjatywy Usługodawcy, w przypadku ich wcześniejszego wykrycia przez Usługodawcę.
 6. Przerwy techniczne będące następstwem działań wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany, naprawy lub konserwacji Infrastruktury oraz działania zlecone przez Abonenta, Usługodawca będzie każdorazowo wykonywać w terminie uzgodnionym z Abonentem. W przypadku działań niezleconych przez Abonenta, informacja o charakterze planowanych prac, zakresie oraz czasie ich prowadzenia (data oraz godzina) zostanie przekazana na adres kontaktowy poczty elektronicznej wskazany w Panelu Klienta usługi lub telefon kontaktowy.

IV. USŁUGI

 1. USŁUGA WSPÓŁDZIELENIA PLIKÓW W CHMURZE
 1. Klient oświadcza, iż przesłane przez niego Dane uzyskane zostały zgodnie z prawem, a ich przesłanie za pomocą Usługi współdzielenia plików w chmurze nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Umowy, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich i interesu The Camels.
 2. Wyłącznie odpowiedzialnym za treść i zawartość przesłanych Danych jest Klient. Wyłącza się odpowiedzialność The Camels z tytułu treści i zawartości Danych przesyłanych za pośrednictwem Usługi.
 3. Zakazuje się dostarczania przez Klienta na Serwer Usługi treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient przesyła Dane do Serwera Usługi za pośrednictwem Konta utworzonego za pośrednictwem Formularza rejestracji.
 1. USŁUGA HOSTINGOWA
 1. Po aktywacji Usługi hostingowej, Klient otrzymuje od Usługodawcy wiadomość elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres poczty e-mail zapisany, pozwalające na zarządzanie Kontem hostingowym.
 2. W przypadku gdy Klient rezygnuje z zamówionego przez siebie planu hostingowego na warunkach opisanych w zawartej z The Camels mowie lub Regulaminie, w sytuacji, gdy hosting był zamawiana w ofercie promocyjnej razem z rejestracją domeny internetowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyrównania kosztów rejestracji samej domeny internetowej z przedmiotowego zamówienia złożonego przez Klienta. Kwota wyrównania będzie obliczona na podstawie różnicy kwoty będącej kwotą sprzedaży danego typu domeny w ofercie promocyjnej bez jednoczesnego zakupu planu hostingowego oraz kosztów rejestracji domeny w ofercie promocyjnej, z jakiej w Formularzu zamówieniowym skorzystał Klient.
 3. W przypadku braku płatności za zawieszoną usługę Hostingu, Usługodawca kontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty ważności usługi, klient nie opłaci hostingu, to jest on kasowany, bez możliwości odzyskania danych.
 4. W przypadku zawieszenia usługi Hostingu z powodu braku płatności, jedynym sposobem dostępu do danych jest opłacenie zaległej faktury.
 1. SERWER DEDYKOWANY/VPS
 1. The Camels dostarcza Klientowi Serwer dedykowany z zainstalowanym systemem operacyjnym wybranym przez Klienta w czasie składania zamówienia w wariancie podstawowym, tj. takim, jaki przewidują warunki instalacji danego systemu operacyjnego, określone przez wydawców systemu operacyjnego.
 2. The Camels dostarczy Klientowi Serwer VPS o parametrach wskazanych przez Klienta w zamówieniu, obejmującego stosowne rozwiązania techniczne oraz programowe.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian parametrów Serwera i jego otoczenia, o ile zmiany te nie będą wpływać na jakość Usługi. W przypadku jakichkolwiek zmian mogących mieć wpływ na jakość Usługi, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane umieszczane przez Abonenta na Serwerze dedykowanym/vps, za ich zabezpieczenie oraz za ich ewentualną utratę związaną z zaistnieniem Awarii (w tym awarii dysków twardych i/lub innych urządzeń służących jako pamięć masowa na serwerze dedykowanym), działaniem siły wyższej lub nienależytym zabezpieczeniem serwera dedykowanego, wirtualnego przed atakami hakerskimi. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na udostępnionej dla danego Serwera dedykowanego przestrzeni backupowej oraz za ich ewentualną utratę związaną z zaistnieniem Awarii (w tym awarii dysków twardych i/lub innych urządzeń służących jako pamięć masowa), działaniem siły wyższej lub przechwyceniem w dowolny sposób hasła dostępu do przestrzeni backupowej dla danego serwera dedykowanego przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia przez Abonenta uzyskania przez osoby niepowołane dostępu do przydzielonej dla serwera dedykowanego przestrzeni backupowej, Abonent jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca dokona zmiany przydzielonego wcześniej hasła dostępu do usługi przestrzeni backupowej dostępnej dla danego serwera dedykowanego.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość wyboru lokalizacji Serwera dedykowanego/VPS, która to lokalizacja może ulec zmianie w czasie trwania Umowy, bez konieczności zawiadamiania Klienta. The Camels oświadcza przy tym, iż zmiana lokalizacji Serwera dedykowanego pozostaje bez wpływu na jakość Usługi i parametry jej wykonywania.
 6. Zabrania się wykorzystywania Serwera dedykowanego/VPS do działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, Regulaminem, Umową lub działań naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności:
  1. wykonywania prób przeprowadzania ataków hakerskich, włamań, przejmowania kontroli nad innymi systemami komputerowymi działającymi w sieci Internet, zarówno w sposób zamierzony jak i niezamierzony przez Klienta, w tym prowokowania ataków Denial of Service (DoS i DDoS) na Serwer dedykowany, wymiany plików p2p (peer2peer), skanowania sieci;
  2. rozsyłania za pośrednictwem Domeny niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMEN
 1. Domeny internetowe rejestrowane są na rzecz Klienta, który po uiszczeniu Opłaty abonamentowej staje się jej właścicielem.
 2. Płatności za domeny dokonywane są formie przedpłat na wyznaczony Okres abonamentowy. Opłata abonamentowa nie ulega zwrotowi po zarejestrowaniu Domeny internetowej.
 3. Przedłużenie czasu trwania Domeny internetowej możliwe jest po uprzednim opłaceniu Opłaty abonamentowej na następny Okres rozliczeniowy. W przypadku nie opłacenia abonamentu za utrzymanie domeny w kolejnym Okresie rozliczeniowym, domena z końcem poprzedniego Okresu abonamentowego jest wygaszana i przechodzi w okres tzw. kwarantanny. W tym okresie Klientowi przysługuje prawo wykupienia i ponownego korzystania z Domeny internetowej po cenie wykupu domeny z kwarantanny. Usługodawca dolicza różnicę między odnowieniem a wykupem z kwarantanny, po ich akceptacji przez Klienta. Okres kwarantanny i koszt wykupienia danej domeny jest przedstawiony na stronie https://thecamels.org/domeny/kwarantanna.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta, o którym mowa w punkcie poprzednim, Usługodawca doliczy dodatkową opłatę, za wykup domeny w okresie kwarantanny. Opłata ta jest zależna od typu domeny i jest równa kwocie jej regularnego odnowienia na kolejny rok.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownego włączenia domeny i odmowy przyjęcia od Klienta opłaty za utrzymanie domeny w kolejnym okresie abonamentowym.
 6. Rejestracja domen za pośrednictwem Usługodawcy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach rejestratorów poszczególnych domen – w przypadku domen będących w dyspozycji NASK stosowne do tego zasady określone zostały na stronie internetowej pod adresem: http://www.dns.pl; a w przypadku domen będących w dyspozycji ICANN (zwanych w ofercie Usługodawcy domenami globalnymi) stosowne zasady określone zostały na stronie internetowej pod adresem: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm; w przypadku domeny .eu stosowne są przepisy EURid dostępne pod adresem: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_folder.2005-10-28.9651463556/registration_policy_pl.pdf.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rejestracji Domen na warunkach promocyjnych, odmiennych od warunków obowiązujących w przypadku odnowienia Domen na dalszy Okres abonamentowy.
 8. W przypadku transferu Domen zarejestrowanych za pośrednictwem Usługi (zarówno bezpośrednio przez The Camels jak i podmioty współpracujące z The Camels przy świadczeniu Usługi) w okresie dwóch lat od daty rejestracji, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz The Camels opłaty transferowej.
 9. Dla Domen globalnych (.com, .net, .org, .biz, .info) dane osobowe Klienta składające zamówienie, widoczne będą w publicznej bazie WhoIS, zgodnie z dyrektywą głównego zarządcy domen globalnych – ICANN.
 10. W przypadku Domen z grupy obsługiwanej przez NASK stosuje się w przypadku, gdy zamówienie Domeny jest realizowane na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, potwierdzającą swoją tożsamość w Formularzu Zamówienia poprzez podanie numeru PESEL, dane osobowe w bazie WhoIS NASK nie będą widoczne; w pozostałych przypadkach dane podmiotu składającego zamówienie wraz z osobą działające w jego imieniu udostępnione będą w bazie WhoIS NASK na warunkach określonych przez NASK.
 11. W przypadku domeny .eu, warunki dotyczące bazy WhoIS dostępne są pod adresem: https://eurid.eu/media/filer_public/25/be/25beb6dd-9665-45ef-be7b-ce9bce915cb2/whois_policy_pl.pdf.
 12. Usługodawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o przedłożenie dodatkowych dokumentów, jakie będą wymagane do realizacji Usługi. Brak dostarczenia wymaganych przez Usługodawcę dokumentów może stanowić podstawę do odmowy rejestracji Domeny.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rejestracji Domeny przez Klienta.
 14. Wyłącznym właścicielem Domeny internetowej jest Klient. Klient oświadcza, iż Domena internetowa, jej treść, nazwa ani zawartość nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw i dobrego imienia osób trzecich oraz dobrych obyczajów. The Camels nie ponosi odpowiedzialności za treść, nazwę ani zawartość Domeny internetowej Klienta.
 15. Zabrania się:
  1. rozsyłania za pośrednictwem Domeny niezamówionej informacji handlowej (SPAM);
  2. dostarczania lub przechowywania na domenie treści naruszających dobre obyczaje, w tym treści pornograficznych;
  3. zamieszczania Serwisów o zawartości warezowej oraz publikowania informacji/materiałów związanych z hackingiem oraz crackingiem, a także zamieszczania odnośników do stron internetowych, które takie informacje/dane mogą zawierać;
  4. naruszania praw osób trzecich poprzez naruszanie ich prawa autorskiego lub prawa do prywatności, zarówno poprzez treść jak i zawartość Domeny.
 16. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień punktu poprzedniego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Domeny, bez zwrotu uiszczonej Opłaty abonamentowej. W przypadku zawieszenia Domeny, Usługodawca weźmie Klienta do złożenia wyjaśnień. W przypadku złożenia wyczerpujących wyjaśnień, Usługodawca może odblokować Domenę Klienta. Opłata abonamentowa za okres zawieszenia Domeny nie podlega zwrotowi.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub blokady Domeny, jeżeli sposób jej wykorzystania lub umieszczone na niej treści naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Regulamin, Umowę, dobre obyczaje, prawa osób trzecich lub Interes Usługodawcy. Naliczona Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji zamówionej przez Klienta Domeny bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Domeny z grupy domen obsługiwanych przez NASK podlegają czasowej rezerwacji, która jest wykonywana w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia na daną Domenę przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub brak możliwości wykonania rezerwacji Domeny zamówionej przez Klienta. W przypadku domen globalnych i domen specjalnych Usługodawca nie wykonuje rezerwacji danej domeny globalnej zamówionej przez Klienta, oraz uzależnia wykonanie rejestracji domeny i przedłużenia okresu jej ważności od wpływu należnych środków na swój rachunek bankowy. W takim przypadku rejestracja lub odnowienie domeny globalnej następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, o ile taka operacja w danym momencie będzie możliwa do wykonania.
 19. Klientowi może odsprzedać posiadane przez siebie Konto wraz z domeną tylko w całości, przekazując Usługodawcy dyspozycje cesji praw do Domeny na Kupującego. Klient oświadcza, iż udostępni kupującemu Konto niniejszy Regulamin i zaznajomi Kupującego z jego treścią.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen odnowienia, rejestracji, transferu oraz wykupu z kwarantanny domen, których ceny zależą od aktualnych cen dostawców domen, oraz od aktualnego kursu waluty obcej względem waluty polskiej. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen domen w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów do końca opłaconego okresu abonamentowego.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, w zależności od postanowień Umownych. Umowa zostaje zawartą pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Przesłanie Formularza rejestracji przez Klienta oraz Aktywacja Usługi przez Usługodawcę oznacza przystąpienie do wykonywania Umowy.
 3. Umowa wygasa przed upływem okresu, na jaki została zawarta wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.
 4. Strony mogą wypowiedzieć Umowę bez konieczności wskazywania przyczyny, za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej lub elektronicznej (zgłoszenie wystawione przez Panel Klienta, który jest dostępny pod adresem: https://panel.thecamels.org przez Klienta lub The Camels). Postanowienie powyższe nie dotyczy usług rejestracji i utrzymania domen, oraz certyfikatów SSL, które wygasają (w wypadku ich nie przedłużenia lub odnowienia), automatycznie z ostatnim dniem ich ważności.
 5. W przypadku braku wpłaty za poprzedni okres rozliczeniowy, usługi (poza rejestracją i utrzymaniem domen i certyfikatami SSL) , przechodzą automatycznie na miesięczny okres wypowiedzenia.
 6. Klient zobowiązany jest uiścić wszelkie opłaty związane z utrzymaniem usługi lub usług w okresie wypowiedzenia, które są równe miesięcznej wysokości opłat wypowiadanych usługi lub usług.
 7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z domeny czy certyfikatu SSL, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów ich wykupu, rejestracji czy odnowienia.
 8. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Abonenta może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej usługi.
 9. The Camels może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek opłat przez okres dłuższy niż jeden miesiąc lub naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu.

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczania Opłaty abonamentowej, na warunkach ustalonych w Umowie i Regulaminie.
 2. Płatności za zamówione przez Klienta Usługi mogą być dokonane wyłącznie w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Ustawodawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, a jeżeli Usługodawca w chwili płatności przewiduje taką możliwość – także w formie płatności elektronicznej.
 3. Wszelkie działania zmierzające do realizacji Usługi podejmowane są przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowana wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 4. Wcześniejsza rezygnacja Klienta ze świadczonej Usługi nie uprawnia do zwrotu naliczonej Opłaty Abonamentowej.
 5. W przypadku braku możliwości świadczenia Usługi przez Usługodawcę, Klient jest uprawniony do wykorzystania uiszczonej Opłaty abonamentowej na inną Usługę świadczoną przez The Camels lub zwrotu całości lub części poniesionej opłaty, z wyłączeniem usługi rejestracji i utrzymania domen internetowych.
 6. Jeżeli Klient korzystający z Usługi ma status konsumenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od momentu uruchomienia Usługi lub przesłania na adres mailowy Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej możliwość rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 7. W przypadku, gdy Klient korzysta w Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o czym poinformuje w Formularzu zamówienia, The Camels przesyła w ciągu 5 dni roboczych na adres wskazany w Formularzu rejestracji fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem rejestrującym się w Formularzu rejestracji poprzez podanie numeru PESEL, faktura VAT zostanie wystawiona w oparciu o przedstawione przez niego dane.
 8. Korzystając z usług objętych niniejszym regulaminem, Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktury VAT bez jego podpisu i doręczenia jej w formie papierowej elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. The Camels zastrzega, iż faktury mogą być także przesyłane tradycyjną przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 9. Zapłata przez Klienta nastąpi na wskazany na potwierdzeniu zamówienia lub fakturze rachunek bankowy The Camels.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. lub PayPal.
 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy lub zaksięgowane w systemie Dotpay.pl lub PayPal.

VII. REKLAMACJE I SPORY

 1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać przesłana przesyłką poleconą na adres korespondencyjny firmy The Camels
 2. Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej i zawierać następujące dane
  1. dane osobowe Klienta (imię nazwisko, numer NIP/PESEL, Login);
  2. datę reklamacji;
  3. datę i rodzaj świadczonej Usługi;
  4. opis problemu wraz z uzasadnieniem oraz podaniem daty wystąpienia problemu;
  5. oczekiwany sposób rozwiązania problemu przez Klienta.
 3. Prawidłowo złożoną reklamacje Usługodawcy rozpatrzy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie wymagała uzupełnienia pisemnego, 14 dni okresu odpowiedzi liczone jest od momentu otrzymania ostatecznych wymaganych przez Usługodawcę informacji.
 4. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w punkcie 2, nie będą rozpatrywane.
 5. Przed wystąpieniem na drogę sądową Abonent zobowiązany jest do wyczerpania procedury reklamacyjnej opisanej w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest The Camels S.C.,z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18 NIP: 728-266-32-34 REGON: 100377635.
 2. The Camels oświadcza, iż podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez The Camels. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Usług. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.
 3. Klient może, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach, w tym w celach marketingowych oraz w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli ich zatrzymanie jest konieczne ze względu na zaległości płatnicze Klienta względem The Camels, w szczególności nieuregulowanie Opłaty abonamentowej. The Camels przechowuje dane osobowe Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 – t.j. ze zm).
 5. The Camels może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego dochodzenia roszczeń The Camels od Klienta w związku z naruszeniem Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. The Camels oświadcza, iż wdrożył Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – t.j. ze zm).
 7. The Camels oświadcza, iż wdrożył Politykę prywatności, dostępną na stronie https://thecamels.org/polityka-prywatnosci
 8. W celu poznania preferencji Klienta oraz w celach statystycznych The Camels stosuje pliki cookies. Pliki cookies nie zbierają danych osobowych i nie prowadzą do identyfikacji Klienta. Klient może zrezygnować z plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Rezygnacja z plików cookies może zmniejszyć funkcjonalność Konta i Serwera Usługi.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. The Camels zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji na stronie internetowej https://thecamels.org/regulamin. Usługodawca poinformuje Klienta będącego konsumentem o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W stosunku do Konsumenta, Regulamin wchodzi w życie 14 dni po wysłaniu do Konsumenta informacji mailowej o zmianie Regulaminu.
 2. Konsument ma prawo wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w ciągu 14 dni od przesłania mu informacji o zmianie Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy uważa się za akceptację zmian w Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej https://thecamels.org/regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności treść Regulaminu może być zapisana na dysku twardym Klienta i dowolnie drukowana.
 4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
 5. Klient ma prawo w każdym czasie zlikwidować Konto. Likwidacja Konta nie jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy, o ile Strony nie postanowią odmiennie.
 6. The Camels zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, gdy Klient narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Regulamin lub Umowę.
 7. W przypadku braku poinformowania The Camels o zmianie danych osobowych, informacje i faktury przesłane na podany przez Klienta adres lub adres poczty elektronicznej uważa się za skutecznie doręczone.
 8. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.